Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Odadavamlı, ikiqat nitril altlıqlı metallurq çəkməsi cüt 300 43 12900
Cəm ƏDV Yekun
12900 2322 15222