Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Radial konus diyircəkli yastıq M274149DW/M274110 (501.65X711.2X250.825) ədəd 12 4000 48000
Cəm ƏDV Yekun
48000 48000