Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Alüminium flüorid ton 132 990 130680
2 Alüminium flüorid ton 1364 1050 1432200
Cəm ƏDV Yekun
1562880 1562880