Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Odadavamlı kərpic ŞA-9; 300x150x65, min 1690C ton 20.1 864 17366.4
Cəm ƏDV Yekun
17366.4 3125.952 20492.352