Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Kalsium ftor (CaF2) ton 82 1054 86428
Cəm ƏDV Yekun
86428 0.18 101985.04