Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Külçə qəlibləri (LZX 23.5 KQ/20T) ədəd 390 144 56160
Cəm ƏDV Yekun
56160 56160