Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Ferroərinti FeSi75 (ferrosilisium) ton 10 2849.5 28495
Cəm ƏDV Yekun
28495 5129.1 33624.1