Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Ferroərinti ferromanqan 76 ton 10 1275 12750
Cəm ƏDV Yekun
12750 0 12750