Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Texniki duz (QOST 153-41, Natrium xlor (NaCl) 98.7%) ton 360 88.98 32032.8
Cəm ƏDV Yekun
32032.8 5765.904 37798.704