Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Çay qumu m3 250 13.44 3360
2 Sement M-400 ton 60 166.1 9966
3 Beton M-200 m3 100 84 8400
4 Beton M-200 m3 100 78.4 7840
5 Qirma das m3 300 7.84 2352
6 Ag sement kq 50 0.56 28
7 Hörgü daşı (kubik) ədəd 5000 0.76 3800
8 Qatmali asbest SAON, Du=20 mm kq 700 9.07 6349
9 Maye Şüşə. DUIST 13078-81 kq 1200 0.93 1116
10 Odadavamli kərpic 150x114x65mm d=2,3 ton 10 928.26 9282.6
11 Lifli asbest (Ac6ecr хризотиловый ) ton 1.2 2654.4 3185.28
12 Beton M-400 pompa ila m3 100 106.4 10640
13 Beton M-400 pompasrz m3 100 100.8 10080
Cəm ƏDV Yekun
76398.88 13751.7984 90150.6784