Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Karbon katod blokları ton 433.8 2234 969109.2
2 Soyuq dib kütləsi ton 172 1373 236156
Cəm ƏDV Yekun
0 1205265.2