Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Konveyer xəttində maye metalın külçə formasına salınması üçün qəlib (LZX 23.5 kq/20t) ədəd 300 490 147000
Cəm ƏDV Yekun
147000 26460 173460