Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Polad katod milləri (2065x180x70mm) Ton 16.4 2550 41820
Cəm ƏDV Yekun
41820 7527.6 49347.6