Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Polad katod milləri (70x180x2065 mm, E-185)/ ton 82 950 77900
Cəm ƏDV Yekun
77900