Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 İSPM15 tələblərinə uyğun termiki emal sobası– AYG KRT EXPRESS ədəd 1 28450 28450
Cəm ƏDV Yekun
28450 28450