Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Kvars qumu Ton 1584 3670 5813280
Cəm ƏDV Yekun
5813280 0 5813280