Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 QOST 17498-72 standartlarına uyğun üyüdülmüş təbaşir Ton 480 64 30720
Cəm ƏDV Yekun
26 033.9 4686.1 30720