Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 QOST 17498-72 standartlarına uyğun üyüdülmüş təbaşir Ton 700 64 44800
Cəm ƏDV Yekun
37966.1017 6833.9 44800