Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 DÜST 5100-85 marka A standartalrına uyğun Ton 1400 499 698600
Cəm ƏDV Yekun
592033.9 106566.1 698600