Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 QOST 17498-72 standartlarına uyğun üyüdülmüş təbaşir Ton 235 64 15040
Cəm ƏDV Yekun
12745.76 2294.24 15040