Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Diatomit süzgəc toz (yağlama soyutma maddə filtri ton 42 1095.24 46000
Cəm ƏDV Yekun
46000 8280 54280