Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 1 qat membran parça m 9600 4.9 47040
2 Süni dəri (polinur) m 2441 12.7 31000.7
3 Ştrobel içlik(incə jütlük) 2,0mm m 699 8.6 6011.4
4 Tecma ( lent)15 20mm m 1201 0.12 144.12
5 Aralıq yap.astar parça 1,5m 180q 200q m 1420 4.4 6248
6 Astar süni parça 1,40 m 2200 7 15400
7 Ştaferka yastığı 8-10mm m 1800 3 5400
8 Əsas içlik karton ( 2,2mm) list 3500 12.4 43400
9 Y/içlik kartonu (1,8mm) list 4400 8.5 37400
10 Burunaltı tep (1,6mm) list 2100 20 42000
11 Burunaltı tep (1,2mm) list 500 17.6 8800
12 Metal burunaltı cüt 16000 3.4 54400
13 Altlıq cüt 2900 6.9 20010
14 Yapışqan vulkanizə kq 1000 23.8 23800
15 Yapışqan Desmakol 3100 kq 100 15.2 1520
16 Yapışqan solision NK kq 700 5.5 3850
17 Yapışqan T28 kq 500 14 7000
18 Yapışqan Lateks kq 4510 8.5 38335
19 Yapışqan NT 190 nayrit kq 500 11.3 5650
20 Yapışqan 521 boruşəkilli kq 360 25.7 9252
Cəm ƏDV Yekun
611692.48 110104.65 721797.13