Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 O.E. Ne 20/1 markalı pambıq ipliyin satın alınması ton 10 1530 15300
Cəm ƏDV Yekun
15300 2754 18054