Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Spektrofotometr (LAVM-10) ədəd 2 7 14
2 Spektrometr (ARL-9900) ədəd 1 7 7
3 Səthlərin analizatoru (AREAMAT) ədəd 1 5.75 5.75
4 Press Herzog (HTP-40) ədəd 1 5 5
5 Fotoelektrik fotometr (КФК-3) ədəd 1 7 7
6 Alovlu fotometr (ФПA-2-01) ədəd 1 7 7
7 Alışma temp-nu təyin edən cihaz (TBЗ-ЛАБ 01, TBO- LAB 01) ədəd 2 4.5 9
8 Viskozimetr (ВУ-М) ədəd 1 7 7
9 Elektrik sobası (FH-05) ədəd 1 4 4
10 Elektrik sobası (FH-14) ədəd 1 4 4
11 Quruducu şkaf (SNOL-58) ədəd 2 4 8
12 Quruducu şkaf (XCT) ədəd 3 4 12
13 Quruducu şkaf (XCT) ədəd 1 4 4
14 Mikroskop Lomo (L-213M) ədəd 1 6 6
15 Laboratoriya tərəzisi (DİSKOVERİ) ədəd 2 6 12
16 Akvadistilyator (ДЭ-20) ədəd 1 6.5 6.5
17 Termometr ASTM (TH-3) ədəd 2 4 8
18 Qiqrometr (BИT-1) ədəd 1 6.5 6.5
19 Dartılma möhkəmliyi təyin edən cihaz (SÜNS) ədəd 1 7 7
20 Dartılma möhkəmliyi təyin edən cihaz (SÜNS) ədəd 1 7 7
Cəm ƏDV Yekun
4661.1 838.998 5500.098