Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Metal konstruksiyaların yağlı boya ilə 2 qat rənglənməsi kg 15 10.96 164.4
2 İnşaat zibilinin əl ilə özüboşaldan a/maşına yüklənib daşınması ton 10.29 15.77 162.2733
Cəm ƏDV Yekun
17627.1143 3172.880574 20799.994874