Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 HELGA SUPER EC, herbisid (50 g/I Quiazalofop-p-ethyl) L 20000 5.55 111000
2 BESTSTOK 330 E (Pendimethali 330 g/L) L 16000 5.45 87200
3 BEST SIPER 25 EC (250 g/L Cypermethrin) L 2000 5.5 11000
4 GOLDPLAN 20 SP, insektisid (200 g/kg Acetamiprid) kq 15000 8.4 126000
5 EUROGOLD,akarisid (110 g/I Etoxazol) L 7000 13.5 94500
6 SURRENDER 5 SG, insektisid (50 g/kg Emamectin Benzoate) kq 26000 15.85 412100
Cəm ƏDV Yekun
841800 0 841800